DKC4795 Prinos pod stresnim uslovima! Hibrid koji pokazuje fleksibilnost na različite uslove gajenja. DKC4795 je hibrid nešto nižeg, vrlo elastičnog stabla i snažnog korena. Listovi su erektivno postavljeni što mu omogućava bolje iskorišćavanje svetlosti u gustim sklopovima. Hibrid DKC4795 spada u grupu „Ear fi x“* hibrida i za postizanje visokih prinosa zahteva poštovanje preporučenih gustina setve. * gustina setve ne utiče na veličinu klipa

Očekivani br. biljaka/ha u lošijim uslovima gajenja - u berbi
68.000-70.000
Razmak u redu, prilikom setve u lošijim uslovima gajenja (cm)
18.5-19
Očekivani br. biljaka/ha u optimalnim uslovima gajenja - u berbí
75.000-78.000
Razmak u redu, prilikom setve u optimalnim uslovima gajenja (cm)
17.5-18
Ocekivani br. biljaka/ha u uslovima navodnjavanja - u berbí
86.000-90.000
Razmak u redu, prilikom setve u uslovima navodnjavanja (cm)
15.5-16.5
Preporučeni sklop
68.000-78.000
FAO
330
Potencijal za prinos:
9
Otpuštanje vlage:
9
Tolerantnost na sušu:
9
Pocetni porast:
9
Cvrstina stabljike:
9
Korenov sistem:
9
Kukuruz DKC4795 Visual