DKC4897 Zdrav i fleksibilan! Stabilnost u svim uslovima proizvodnje Postizanje visokih prinosa je moguće i u teškim klimatskim uslovima. Osigurajte svoj prinos bez obzira na sušu i teške uslove proizvodnje. Zdravstveno stanje Povećajte prinos i kvalitet kukuruza sa hibridima koji pokazuju bolju tolerantnost na gljivična oboljenja kao što je Fusarium sp. Visok potencijal prinosa Maksimalni prinosi sa novom generacijom DEKALB® hibrida. Hibrid sa visokim stepenom prilagodljivosti i tolerancije na uslove okoline pruža proizvođačima veću profitabilnost po hektaru.

Očekivani br. biljaka/ha u optimalnim uslovima gajenja - u berbí
FAO
null
Potencijal za prinos:
null
Otpuštanje vlage:
null
Tolerantnost na sušu:
null
Pocetni porast:
null
Cvrstina stabljike:
null
Korenov sistem:
null