DKC4908 Odličan kvalitet zrna! Vrlo adaptibilan i fleksibilan u svim uslovima proizvodnje. Odlično podnosi guste sklopove. Odličan kvalitet zrna.

Očekivani br. biljaka/ha u lošijim uslovima gajenja - u berbi
69.000-73.000
Očekivani br. biljaka/ha u optimalnim uslovima gajenja - u berbí
74.000-76.000
Ocekivani br. biljaka/ha u uslovima navodnjavanja - u berbí
76.000-80.000
FAO
390
Potencijal za prinos:
9
Otpuštanje vlage:
8
Tolerantnost na sušu:
10
Pocetni porast:
9
Cvrstina stabljike:
10
Korenov sistem:
10