DKC5685 Spreman za velika dela! Otpuštanje vlage Niska vlaga u žetvi smanjuje troškove proizvodnje eliminišući potrebu za sušenjem i nema gubitaka prinosa kasnijom žetvom. Prilagodljivost na gustine Preporučuje se pridržavanje preporuka za gustinu jer hibrid pokazuje pozitivnu korelaciju između gustine i prinosa. Visok potencijal za prinos Maksimalni prinosi sa novom generacijom DEKALB® hibrida. Hibrid sa visokim stepenom prilagodljivosti i tolerancije na uslove okoline pruža proizvođačima veću profitabilnost po hektaru.

Očekivani br. biljaka/ha u optimalnim uslovima gajenja - u berbí
FAO
null
Potencijal za prinos:
null
Otpuštanje vlage:
null
Tolerantnost na sušu:
null
Pocetni porast:
null
Cvrstina stabljike:
null
Korenov sistem:
null