Faza nastavka porasta

Faza nastavka porasta

01.02.2017.
Faza nastavka porasta

Nastavak porasta (8 do 12 listova, 18-32 BBCH, V6 - V8) - Nastavak formiranja prinosa

Tokom ove faze biljke nastavljaju da formiraju broj redova zrna na klipu i počinju da formiraju broj zrna u redu. Stres izazvan sušom ili kasnom primenom herbicida u ovoj fazi razvoja biljaka kukuruza može biti odlučujući na konačan prinos.

Napominjemo da se broj redova zrna na klipu može formirati i do 15 listova a da se broj zrna u redu formira do početka metličenja. U ovako kasnim fazama razvoja biljke kukuruza mogu biti višlje od 1,5 m te se u usev u cilju zaštite od prve generacije kukuruznog plamenca i drugih štetočina klasičnom mehanizacijom, može ulaziti samo u kasnim popodnevnim - predvečernjim časovima kada biljke gube turgor i mogu da se savijaju ispod mašina.Dalje agrotehničke mere u kukuruzu se svode na navodnjavanje - pri čemu bi bilo izuzetno važno "natopiti" njivu nekoliko dana pred metličenje da bi se stvorili uslovi vlažnosti neophodni za oplodnju - kao i na zaštitu od bolesti i štetočina korišćenjem prskalica visokog klirensa koje su zbog učestalih i sve većih šteta koje nanosi druga generacija kukuruznog plamenca sve prisutnije na našim njivama.

Ekonomska opravdanost primene insekticida u usevu merkantilnog kukuruza u fazama posle metličenja je određena intenzitetom napada štetočina; prijavom na portalu prognozno izveštajne službe možete dobiti izveštaj o brojnosti štetočina, polaganju jaja kao i preporuku za primenu insekticida.

Imajući u vidu sve navedeno, sa agronomske tačke gledanja, sve mere nege useva koje sprovodimo tokom gajenja kukuruza moramo završiti do osmog lista. Izborom DEKALB hibrida i preciznom setvom, kao i pravilnom zaštitom mladog useva od korova i štetočina stvaramo preduslove za ostvarenje cilja gajenja kukuruza - visok prinos i ekonomsku dobit.